Wehr net die Autobahn do driwwe, gäb`s a kä Silbersee do hiwwe Das heert sich zwar ganz komisch aa, doch an der Sach do is was draa Weil fer e Strooß dass iss bekannt, do brauch`sche jo e haufe Sand Unn dann noch Roder unn kää Dräck, es beschd wer`s a noch net weit weg Bis änner vis a vie dann sieht, e Buggel der schä lang sich zieht Bis kerz fer Kinnschbach herder uff, met Gras, veel Bääm unn Hecke druff Do enner määnt ess wehr kä Wunner, wann do kää rore Sand iss drunner Jetzt werd gegraabt unn guck mol do, de rore Sand do isser jo Jetzt werd geklärt wemms Land geheert, e finanziell Gespräch gefeert Weil doch de Meischde s`Land net wichdich, do kummt s`Geld grad goldrichdich Iss alles unner Dach unn Fach, werrn die Maschine flott gemach Vumm Schubkerch bis zum Leffelbagger, do wimmelt`s grad so uff dem Agger Ach Gott was Sand – so iss kä Wunner, dass wird gebaggert als enunner Bis siehsche in dem Rieseloch, kaum LKW unn Bagger noch Doch schääne Daags – geräänt hotts net, steht bei de Bagger bis zur Kett Ess Wasser unn wird immer mie, wie`s steid das kannsche fermlich sieh De Arweider doch Menschenskinn, laaft`s Wasser in die Stiwwel rinn Unn bei emm Bagger iss noch krasser, der hat de Auspuff voll met Wasser de Chef kreischd bloß noch s`iss soweit, die Bagger raus s`werd hegschdi Zeit was frieher war e Land ganz braach, war jetzt e Baggerwaschanlaach met Rieseuffwand unn Gebrumm, iss alles heil eraus noch kumm ei hegschdi Zeit – weil doch im Nu, war`s Baggerloch met Wasser zu weil s`Wasser doch als weitersteit, werd`s doch in Kinnschbach bang de Leit so mancher Angschdhaas jedi Wett, bestellt sich schunn e Wasserbett doch kerz bevor s`dann soweit kummt,werd s Wasser schnell ins Bruch gebummt unn kerz druff dass meer sicher geht, dann alles in e Rohr veleet in Kinnschbach duhnse jetzt frohlocke, unn alle Sandsäck wegg dann hocke jetzt war e See do wunnerbar, met veele Quelle unn ganz klar so dauerts a net arich lang, do sinn die erschde schwimme gang de ganze Daa inn de Sunn gelää, ach Gott wars an demm Daa so schää Sunn uffem Bauch unn s`Wasser frisch, do fielsche dich grad wie e Fisch Doch kenner denkt ess iss zum lache, e Attraktion do draus se mache Heit kummt mer druff – sowas gewiss, gesinder wie e Schwimmbad iss Jetzt wird in Landstuhl fer veel Geld, ess Freibad gänzlich umgestellt Weil kenner doch hott die Idee, se kaafe domols denne See So hott de Club – schlau kammer saa, schnell zugeschlaa in dere Zeit Unn so iss komm ihr liewe Leit, emm Angelclub iss alles heit So iss de See met Haufe Land, jetzt ausnahmslos in Anglers Hand Unn solang wie de Club besteht, vunn dem Besitztum wegg nix geht Enstehungsgeschichte Petri Heil Reis, Benno ‘05 Am Silbersee Restaurant